सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५ को उपदफा (४) बमोजिम तयार गरी प्रकाशन गरिएको (अवधिः वैशाख - आषाढ, २०८०)