सूचना डाउनलोड
लिलाम बिक्रीको सिलवन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना Download
EOI Opening Record, Proposal Details, IFB/RFP/EQI/PQ No DPR-01-IWSSMP/2077-078 Download
EOI Opening Record, Proposal Details, IFB/RFP/EQI/PQ No -DPR-02-IWSSMP/2077-078 Download
मौजुदा सूचीमा दर्ता गराउने सूचना Download
Time extension of bid submissions Download
Extension of bid submission date Download
Liquid chlorine preparation for surface disinfection Download
कोरोना भाइरस (कोभभड-१९) संक्रमण रोकथाममा खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छतामा ध्यान दिन ु पनेक ु राहरु Download
Invitation for Bids Download