सूचना डाउनलोड
मौजुदा सूचीमा दर्ता गराउने सूचना Download
Time extension of bid submissions Download
Extension of bid submission date Download
Liquid chlorine preparation for surface disinfection Download
कोरोना भाइरस (कोभभड-१९) संक्रमण रोकथाममा खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छतामा ध्यान दिन ु पनेक ु राहरु Download
Invitation for Bids Download
नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवा, राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी, इन्जिनियर पदको खुला (करार) को वैकल्पिक उम्मेदवारको नाम प्रकाशन गरिएको सूचना Download
राष्ट्रिय खानेपानी तथा सरसफाइ प्रशिक्षण केन्द्र, पानीपोखरीको सिलवन्दी बोलपत्र आव्हानको सूचना Download
नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवा, राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी, इन्जिनियर पदको खुला (करार) को नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना Download