बिषय डाउनलोड
कोरोना रोकथामको लागि बनेका क्वारेन्टाइन तथा आइसोलेसन सुविधाहरुमा WASH आपुर्ति सम्बन्धी निर्देशिका Download
सहलगानी खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजना, आयोजना कार्यान्वयन निर्देशिका – २०७२(दोस्रो संशोधन – २०७४) Download
खानेपानी सेवा संचालन सम्बन्धी निर्देशिका, २०६९ Download