बिषय डाउनलोड
कन्टिन्जेन्सी रकम खर्च गर्ने कार्यविधि Download
फोहरमैला व्यवस्थापन ऐन, २०६८ Download
खानेपानी व्यवस्थापन वोर्ड ऐन, २०६३ Download
खानेपानी नियमावली २०५५ Download
नेपाल खानेपानी संस्थान ऐन,२०४६ Download
खानेपानी तथा सरसफाइ सहलगानी आयोज Download
निजामती सेवा (बाह्रौं संशोधन) नियमावली Download
खानेपानी तथा सरसफाई नीति २०७१ Download