सर्वोपरी लक्ष्य (Vision)

 • नेपाली जनताको जीवनस्तरमा दिगो ढङ्गले उल्लेखनीय रुपमा सुधार ल्याउने ।

कार्यालक्ष्य (Mission) :

 • सन् २०१७ सम्ममा नेपाल राज्यभरिका सम्पूर्ण बस्तिहरुमा स्वच्छ खानेपानी तथा जनचेतना अभिवृद्धि सहित सरसफाइ सुबिधा समुचित रुपमा उपलब्ध गराउन नेपाल सरकारको नीति तथा कायर्क्रम संचालन गर्ने ।
 • यस लक्ष्य प्राप्तिको लागि उपलब्ध स्रोतको समुचित प्रयोग नगरी सवच्छ खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा उपलब्ध गराउने व्यस्था मिलाउन विभागले सम्वयकारी भूमिका निवार्ह गर्ने ।

उद्देश्य (Goal)

 • लगानी सहभागिता एवं असुलीको आधारमा आधारभूत स्तरको खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा उपलब्ध गराउन लगानी उठ्ती, समुदाय तथा उपभोक्ताहरुको व्यापक परिचालन योजना निर्माण, कार्यान्वयन, समन्वय र अनुगमनको लागि संगठनको क्षमता अभिवृद्धि ।
 • खानेपानी तथा प्रयोग पछी निष्कासन हुने पानीको गुणस्तरको मापदण्ड तयार गर्ने ।
 • अनुसन्धान र अनुभवको आधारमा विकसित उपयुक्त तथा दिगो प्रविधिको अनुसरण तथा उपयुक्त प्रविधिको आधारमा कायर्क्रम छनौट गरी संचालन गर्ने । यी कायर्क्रमहरुको संचालनबाट निम्न बमोजिममका सुविधा उपलब्ध गराइने छ ।
 • देशका सबै क्षेत्रमा आधारभूत स्तरको खानेपानी सुविधा उपलब्ध गराउने ।
 • जनस्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर नपर्ने स्तरको खानेपानी सुविधाको क्रमिक रुपमा विस्तार गर्ने ।.
 • जनचेतनाको अभिवृद्धि गरी शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रमा स्यानीटरी,  ढल तथा घरेलु चर्पीसहितको उपयुक्तस्तरको सरसफाइ सुविधाको विकास गर्ने ।
 • पानी जन्य तथा पानी सम्बन्धी रोगको समक्रमणमा कमी ल्याई बाल मृत्युदर घटाउन सहयोग गर्ने तथा रोगको कारणबाट खेर गइरहेको समयलाई थप आय आजर्न गर्न सहयोग पुयार्उने ।
 • उपलब्ध खानेपानी सुविधाको समुचित व्यवथापनको लागि उपभोक्ता समितिहरु एवं स्थानीय निकाय परिचालन गर्ने ।