Notice Download
EOI Opening Record, Proposal Details, IFB/RFP/EQI/PQ No DPR-01-IWSSMP/2077-078 Download
EOI Opening Record, Proposal Details, IFB/RFP/EQI/PQ No -DPR-02-IWSSMP/2077-078 Download
Time Extension of Bids Submission Download
Extensioin of bid submission date Download
Liquid Chlorine preparation for Surface disinfection Download
Invitation for Bids Download
नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवा, राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी, इन्जिनियर पदको खुला (करार) को वैकल्पिक उम्मेदवारको नाम प्रकाशन गरिएको सूचना Download
नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवा, राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी, इन्जिनियर पदको खुला (करार) को नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना Download
प्रस्तुतिकरण तथा अन्तरवार्ता कार्यक्रम Download