Title Download
राष्ट्रिय खानेपानी गुणस्तर सर्भिलेन्स २०७० Download
पानी प्रशोधन प्रणालीहरूको लागि सञ्चालन विधि Download
रोग निम्त्याउने जिवाणु तथा ती बाट बच्ने उपायहरु Download
खानेपानी सुरक्षा योजना ( ईनार ) Download
खानेपानी सुरक्षा योजना ( पम्प ) Download
खानेपानी सुरक्षा योजना हाते पुस्तिका Download
राष्ट्रिय खानेपानी गुणस्तर मापदण्ड, २०६२ तथा राष्ट्रिय खानेपानी गुणस्तर मापदण्ड कार्यान्वयन निर्देशिका,२०६२ Download
खानेपानी गुणस्तर मापदण्ड २०७९_राजपत्र Download