Title Download
Liquid Chlorine preparation for Surface Disinfection Download
Minimum WASH requirements in COVID-19 quarantine Download
कोभिड_१९ मा WASH Download
कोरोना रोकथामको लागि बनेका क्वारेन्टाइन तथा आइसोलेसन सुविधाहरुमा WASH आपुर्ति Download
स्यानिटाइजर बनाउने बिधी Download
सेवा प्रदायकहरुमा विशेष जानकारी Download
WHO-2019-nCoV-IPC_WASH Download
WHO -Guide_to_Local_Production of Hand Rub (Sanitizer) Download
कोभिड-१९ को प्रक्रोपका बेलामा प्रयोग हुने एम्बुलेन्सको सरसफाइ तथा निसंक्रमण सम्बन्धी मानक सञ्चालन कार्य विधि (SOP) Download
कोभिड -१९ को सन्दर्भमा वातावरणीय सरसफाइ र नि. संक्रमिकरण (Environmental Cleaning and Disinfection) बारे अन्तरिम मार्ग दर्शन Download
कोभिड -१९ महामारीको आपतकालिन अवस्थामा स्वास्थ्यजन्य फोहोरमैलाको व्यवस्थापन( अन्तरिम निर्देशन) Download
होम क्‌वारेन्टिन सम्बन्धी मापदण्ड , २०७७ Download
Health Care Waste Management in the context of COVID-19 Emergency (Interim Guidance) Download